स्थानीय तहकोइञ्जिननयररङ्गसेवा,नसनिलसमूह परीक्षाको परीक्षा िवन कायम

 

लोक सवा आयोग बटवल कायालय (परीक्षा शाखा) बटवल, रूपन्दही

०७१-540207, 071-551328 फ्याक्स न- ०7१-547807 ववसाइटः( www.psc.gov.np  इमलः lumbini@psc.gov.np

स्थानीय तहको इञ्जिननयररङ्ग सवा, नसनिल समह, ववञ्जडिङ्ग एण्ि आवकटक्ट उपसमह, छठौं तह (प्राववनिक), इञ्जिननयर पदको प्रथम चरणको नलञ्जखत परीक्षाको परीक्षा िवन कायम गररएको सचना

सचना न. 118/075-76 नमनत 2076/03/27

यस कायाालयको ववज्ञापन नम्बर 13901-13903/075-76 (खला तथा समावशी), इञ्जिननयररङ्ग सवा, नसनिल समह, ववञ्जडिङ्ग एण्ि आवकटक्ट उपसमह छठौं तह, इञ्जिननयर पदमा   टवल  परी क्षा  कन्र  राखी दरखास्त फाराम स्वीकत गराउन

उम्मदवारहरूको ननम्न नमनत र समयमा ननम्नानसारका परीक्षा िवनहरूमा  प्रथम  चरण

Operational training exams run

This information has been published for information related to the Han-e-linked all. Other areas on the other side of the country

 

Tests are not limited to drug addiction or drug addiction and no risk of living on one side of the body is limited to at least one On the other hand, there is no doubt about the situation on their own. The non-residential society has been exclusively immunized to know that if the candidate does not get a copy of the examination, he will be able to get the excl.

प्रथम चरणको लिखित परीक्षा कार्क्रम

 

पत्र                               लिषर्                                     परीक्षा प्रणािी                परीक्षा लमलत  समर्                      अिलि

२०७६/०४/०७ गत मगलबाि

प्रथम        सिसिल इसिसियरिङ्ग िम्बन्धी        वस्तगत बहुवकल्पिक प्रश्न

सवहाि ८.०० बज

१ घण्टा १५ समिट

परीक्षा कन्द्र

 

क्र..                               रोि नम्बर                             उम्मदिार सख्या                                   परीक्षा भिन

१     ५५०००१ दञ्जख ५५०२०० सम्म (नसनिल)     २०० जना     श्री जनता मा.वव., रामनगर, आमी क्याम्प अगािी, बटवल

२       ५५०2०१ दञ्जख मानथका सब (नसनिल)       243 जना     श्री उञ्जजर नसह मा.वव.,पारीबटवल, बटवल (क)

 रष्टव्यः

ववञ्जडिङ्ग एण्ि आवकटक्ट तफ दरखास्त स्वीकत गराउन सब

83 जना      श्री उञ्जजर नसह मा.वव.,पारीबटवल, बटवल (ख)

क) आयोगको पव सचना ववना ननिााररत कायक्रम अनसारको परीक्षा स्थनगत हनछन । ख) परीक्षा िवनमा मोबाइल ननषि गररएको छ ।

ग) परीक्षामा कालो मसी मात्र प्रयोग गनपनछ ।घ) वस्तगत बहवकञ्जडपक प्रश्नमा क्यालकलटर प्रयोग गन पाइन छन ।ङ) परीक्षाथील अननवाय रूपमा आफ्नो प्रवशपत्र नलइ परीक्षा िवनमा जानपनछ ।

च) अन्यत्र परीक्षा कन्र राखी दरखास्त स्वीकत गराएका उम्मदवारहरूलाइ मानथ उडलञ्जखत परीक्षा कन्रमा सञ्जम्मनलत गराइन छन ।

…………………… (पष्पराज खनाल) शाखा अनिकत                  …………………… (एकनारायण शमाा) उपसञ्जचव

 

*** High Salary Job ***

About Vinod Chaudhary

Vinod Chaudhary is a Bachelor's Degree graduate and a co-founder of 91josb.net. Besides being the news of a job he is also a die-hard Arsenal fan.

View all posts by Vinod Chaudhary →

One Comment on “स्थानीय तहकोइञ्जिननयररङ्गसेवा,नसनिलसमूह परीक्षाको परीक्षा िवन कायम”

  1. Great website. Plenty of useful info here. I’m sending it to a few
    friends ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you in your sweat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *